1. Generelt

1.1.Enhver aftale som indgås mellem hostkon.IT og en kunde (herefter Kunden) er omfattet af disse generelle handelsbetingelser samt gældende dansk og international lovgivning. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i disse generelle handelsbetingelser.
1.2.Eventuelle afvigelser fra én eller flere af disse betingelser, er kun gældende såfremt det er udtrykkeligt specificeret i Kundens aftale med hostkon.IT.
1.3. Alle priser oplyst af hostkon.IT er som udgangspunkt oplyst i danske kroner, ekskl. moms samt eventuelle andre afgifter, medmindre andet er angivet.
1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og hostkon.IT afgøres disse ved dansk ret.
1.5. hostkon.IT forbeholder sig retten til at benytte Kunden som reference i forbindelse med salgsmateriale, markedsføring og forespørgsler medmindre andet er skriftligt aftalt.

2. Definitioner

 • Ved dag forstås kalenderdag.
 • Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.
 • Ved arbejdstid forstås tidsrummet 8:00 til 16:00 inden for en arbejdsdag, fredag dog 8:00 til 14:00.
 • Ved arbejdstime forstås 1 time inden for den definerede arbejdstid.
 • Ved tredjepartsprogrammer forstås operativsystemer, databaser, kommunikationsprogrammer samt programmer i øvrigt, der ikke er fremstillet af hostkon.IT.
 • Ved overtagelsesdag forstås den dag, hvor brugsretten til det af leveranceaftalen omfattede, overgår til Kunden.
 • Ved pris forstås altid pris excl. moms.
 • Ved aftale forstås den leveranceaftale som Kunden indgår med hostkon.IT, herunder tillige eventuelle tillægsaftaler med tilhørende bilag som eksempelvis aftale om finansiering, aftale om hosting, aftale om support m.v.

3. Betaling og fakturering

3.1. Betaling skal ske inden for den aftalte betalingsfrist, der som udgangspunkt er 8 dages netto såfremt andet ikke er aftalt skriftligt.
3.2. hostkon.IT forbeholder sig retten til at ændre betalingsbetingelserne for en kunde såfremt det gennem minimum 2 tilfælde viser sig at Kunden ikke har været i stand til at leve op til betingelserne.
3.3. Fakturering foregår via e-mail til den af Kunden oplyste e-mailadresse, men kan efter ønske fra Kunden blive fremsendt pr. brevpost til den af Kunden oplyste adresse, mod et administrationsgebyr på kr. 95,- pr. faktura.
3.4. Det er Kundens ansvar at sørge for at oplyste informationer såsom navn, adresse, e-mailadresser, telefonnumre og andre informationer for virksomheden samt dens kontaktperson(er) for hostkon.IT altid er opdaterede.
3.5. Ved manglende betaling forbeholder hostkon.IT sig retten til at suspendere eventuelle ydelser samt at udstede op til tre rykkere med gebyr. For erhvervskunder vil der blive pålagt 100 kr. i gebyr pr. rykker, samt 310 kr. i kompensationskrav pr. faktura. Der forbeholdes endvidere ret til at påregne 2 % rente på det skyldige beløb pr. påbegyndt måned.
3.6. Ved manglende betaling forbeholder hostkon.IT sig endvidere ret til at tilbageholde alle aktiver, såsom servere og cloudløsninger m.m., indtil betaling er modtaget.
3.7. Ved fortsat manglende betaling 10 dage efter tredje rykker, forbeholder hostkon.IT sig retten til at videregive sagen til inkasso. Alle omkostninger i forbindelse med en eventuel inkassosag vil blive pålagt Kunden. hostkon.IT forbeholder sig ligeledes retten til at kræve betaling for eventuelle fremtidige perioder som Kunden har bundet sig til, og tage disse betalinger med i samme inkassosag.
3.8. Ved fortsat manglende betaling 30 dage efter tredje rykker forbeholder hostkon.IT sig retten til at slette alle data opbevaret for Kunden samt at overtage eventuelle aktiver, til at dække dele af det skyldige beløb.
3.9. På trods af at Kundens ydelser er blevet lukket, data slettet og eventuelle aktiver overtaget grundet manglende betaling, vil Kunden fortsat være bundet til at betale for hele den periode Kunden har bundet sig for. Såfremt aktiver er blevet overtaget og om muligt videresolgt, vil disse blive modregnet i det skyldige beløb.

4. Konsulentydelser

4.1. Kunden er gjort opmærksom på og accepterer, at alle henvendelser til hostkon.IT vil blive behandlet som anmodning om betalbar konsulentydelse (med klip eller efter timedebitering), medmindre henvendelse kan henføres til opgaver/supportsager, hvorom der mellem Kunden og hostkon.IT udtrykkeligt er indgået anden aftale.
4.2. Betalbar konsulentydelse afregnes pr. påbegyndt klip for klippekortaftaler eller pr. påbegyndt time hvis hostkon.IT accepterer at arbejde uden klippekortaftale.
4.3. Henvendelser vedrørende priser, anmodning om tilbud, der ikke kræver analyser eller anden konsulentydelse, betragtes dog ikke som betalbar konsulentydelse.
4.4. Kørsel afregnes pr. påbegyndt kilometer i henhold til statens kilometersatser. Udlæg til bro, færger, fly osv. refunderes af Kunden. hostkon.IT skal orientere Kunden om forventede rejseomkostninger, som estimeres forud for arbejdets påbegyndelse.

5. Klippekort

5.1. Klippekort faktureres ved oprettelsen med betalingsfrist netto 8 dage.
5.2. hostkon.IT behandler og modtager sager i arbejdstiden, bortset fra helligdage.
5.3. Udenfor arbejdstid behandles sager kun efter aftale, og i så fald til dobbelt takst, dvs. at pr. påbegyndt 15. minut registreres og afregnes 2 klip.
5.4. På lørdage, søndage og helligdage behandles sager ligeledes kun efter aftale og i så fald til tredobbelt takst, dvs. pr. påbegyndt 15. minut registreres og afregnes 3 klip.
5.5. Klip fra klippekort kan bruges til betaling af konsulentkonsulentydelse fra hostkon.IT, herunder IT-support, IT-rådgivning, webdesign, grafisk design, hjemmeside programmering samt andre ydelser, der udføres af hostkon.IT.
5.6. Klippekort kan ikke benyttes til brug for køb af hardware, licenser eller til dækning af andre direkte/indirekte omkostninger.
5.7. Hvert klip svarer til 15 min. Konsulentydelse ydet under klippekortordningen registreres og afregnes (klippes) pr. påbegyndt 15. minut.
5.8. Alle klippekort udløber 18 måneder efter fakturadato.
5.9. Klippekort kan ikke overdrages og/eller refunderes.
5.10. hostkon.IT administrerer klippekortet og foretager registrering og afregning af forbrug.
5.11. Kunden kan se forbrug samt se den nuværende saldo på klippekortet via hostkon.IT’s kundeHUB.
5.11. Hardware samt andre udgifter til tredjepart er ikke omfattet af klippekortordningen og skal betales af Kunden ved levering eller ved hostkon.IT modtagelse, hvilket vil fremgå af hostkon.IT tilbud.

6. Kundens forpligtelser

6.1. Kunden forpligter sig til at udpege en projektansvarlig, og til aktivt, i nødvendigt omfang og med tilstrækkeligt kvalificeret arbejdskraft og ressourcer, at tage del i implementeringen af de aftalte produkter.
6.2. Kunden forpligter sig til at modtage og teste enhver leverance fra hostkon.IT, samt til inden for aftalt tid, alternativt inden for 5 arbejdsdage, at melde aktivt tilbage til hostkon.IT, hvorvidt det leverede kan accepteres (eventuelt suppleret med en specifik mangelliste) eller om det må afvises (da altid med skriftlig, dokumenteret begrundelse med reference til de foreliggende specifikationer).
6.3. Kunden har ansvaret for at sikre, at alle data, herunder konverterede og importerede data, er valide inden dataene indgår i almindelig drift, at de fysiske rammer og installationer i forbindelse med en leverance er som aftalt, at samtlige projektets medarbejdere har uhindret fysisk og datamæssig adgang til installationer og data, der befinder sig under købers opsyn og som er af relevans for projektets rettidige gennemførelse, og at medarbejdere er tilstrækkeligt instruerede og uddannede i brugen af det leverede.

7. Betingelser ved hosting

7.1. Kundens pligter
7.1.1. Kunden er erstatningspligtig over for eventuel beskadiget, forsvundet eller på anden måde ikke brugbart udstyr, data eller andet ejet af hostkon.IT eller tredjepart som hostkon.IT er ansvarlig for, såfremt Kunden er skyldig i at det pågældende er sket.
7.1.2. hostkon.IT fralægger sig ansvaret for alle Kundens aktiviteter gennem eventuelt fremlejet båndbredde, serverkraft eller andet, og Kunden er derfor selv ansvarlig for alle handlinger samt at Kunden lever op til gældende lovgivning.
7.1.3. Det er Kundens ansvar at alt data og materiale opbevaret på og distribueret gennem Kundens hosting ydelser hos hostkon.IT, lever op til såvel dansk som international lovgivning, ikke krænker nogen ophavsrettigheder og ikke indeholder krænkende eller stødende materiale.
7.2. hostkon.IT giver Kunden adgang til hostede servere og har selv ansvar for Windows Server licens samt Remote Desktop licens. hostkon.IT fralægger sig ansvaret for alle Kundens aktiviteter eller brug af licenserne.
7.3. Det er Kundens ansvar at der er korrekt og/eller gyldig licens til det software som installeres på Kundens hostede servere.
7.4. hostkon.IT tillader ikke at der bliver installeret ulovligt eller ikke korrekt licenseret software på hostkon.IT hosting ydelser eller andre af hostkon.IT servere og services.
7.5. Findes der ulovligt eller ikke korrekt licenseret software på Kundens system gennem hostkon.IT hosting ydelse, hæfter Kunden selv for eventuelle juridiske følger og alle omkostninger som måtte pålægges Kunden eller hostkon.IT, samt forbeholder hostkon.IT sig retten til at nedlukke eller frakoble Kundens hosting ydelse.
7.6. Alle former for udstyr og/eller data overdraget til hostkon.IT i forbindelse med reparationer, hosting eller en hvilken som helst anden serviceydelse er ikke på nogen måde forsikret eller erstatningspligtigt i tilfælde af nogen former for tab eller beskadigelse.
7.7. hostkon.IT kan på ingen måde holdes ansvarlige eller erstatningspligtige for tab eller beskadigelse af data på egne, kunders eller tredjeparts servere eller andre lagringsenheder, og kan ligeledes ikke på nogen måde holdes ansvarlige for de eventuelle følger et sådanne tab vil have for Kunden. Det er derfor også Kundens eget ansvar at verificere at backups bliver foretaget og er brugbare, medmindre andet skriftligt er aftalt herom.
7.8. hostkon.IT kan hverken holdes ansvarlige eller erstatningspligtige for tab af data, udstyr eller andet til tredjepart, dog er det hostkon.IT’s ansvar at yde sit bedste for at holde data og udstyr sikret.
7.9. hostkon.IT kan ikke holdes ansvarlige for eventuel nedetid, nedsat fremkommelighed eller problemer med bestemte forbindelser til hosting ydelser, medmindre der foreligger skriftlig aftale om andet.
7.10. hostkon.IT forbeholder sig retten til at nedlukke eller frakoble udstyr, såfremt det udgør et problem for den generelle drift eller sikkerhed, eller er til gene for andre parter. hostkon.IT forbeholder sig ligeledes retten til at undersøge Kundens anvendelse af eventuelle hosting ydelser, hvis der findes mistanke om benyttelse der er i strid med disse betingelser eller gældende dansk og international lovgivning.
7.11. hostkon.IT forbeholder sig retten til med 30 dages varsel at ændre priser samt betingelser for den eller de ydelser Kunden modtager. Dette berettiger ligeledes til, med øjeblikkelig virkning, at træde ud af aftalen, og få refunderet eventuelle forudbetalte perioder. En forudsætning for udtrædelse er dog at hostkon.IT ikke kan acceptere over for den enkelte kunde at bibeholde de gamle forhold eller på anden måde indgå et kompromis.

8. Abonnement & opsigelse

8.1. Et abonnement er gældende fra datoen specificeret i den tilhørende aftale eller faktura.
8.2. Kunden kan til enhver tid opsige abonnementet, men skal dog fortsætte betalingen til aftalens udløb. Eventuel opsigelse skal ske minimum 3 måneder før aftalens udløb og være tilsendt hostkon.IT skriftligt. Hvis ikke dette er sket, forlænges aftalen automatisk med endnu en periode af samme længde som den tidligere, medmindre hostkon.IT opsiger den.
8.3. hostkon.IT forbeholder sig retten til, til enhver tid og med øjeblikkelig virkning, at annullere en aftale og nedlukke en kundes aktiviteter, såfremt der foreligger argumenter eller beviser for at Kunden har forbrudt sig mod denne aftale, eller på anden måde har misbrugt hostkon.IT, eller en nedlukning på nogen anden måde end vurderes nødvendig fra hostkon.IT’s side. Kunden er i så fald fortsat ansvarlig for at betale for hele den aftalte periode.
8.4. Aftalen kan af Kunden ikke overdrages, sælges eller på nogen anden måde videregives til tredjepart uden udtrykkelig skriftlig accept fra hostkon.IT.

9. Udvikling

9.1. Udvikling omfatter programmering, design og udarbejdelse af applikationer, grafiske opgaver, tryksager, dokumenter, dokumentation og websider, samt andet materiale udviklet eller videresolgt til Kunden af hostkon.IT
9.2. Alle rettigheder for det udviklede materiale tilfalder hostkon.IT, og må på ingen måde overtages, videresælges, videregives eller på nogen anden måde fratages, uanset om der er tale om hele det udviklede materiale, eller udelukkende dele af det.
9.3.Kunden er berettiget til, såfremt intet andet er skriftligt aftalt, at benytte, modificere og videreudvikle det udviklede materiale og endvidere at få tredjepart til at modificere eller videreudvikle det udviklede materiale, dog må tredjepart ikke tage rettighederne for det oprindeligt udviklede materiale. Ved involvering af tredjepart er det Kundens ansvar at tredjepart lever op til disse betingelser.
9.4. Ved benyttelse af tredjepartskomponenter, software eller andet udviklet materiale, hæfter Kunden selv for eventuelle juridiske følger der vil være ved ulovlig benyttelse eller videredistribution af det pågældende leveret fra tredjepart.
9.5. hostkon.IT kan ikke på nogen måde holdes ansvarlige for benyttelse af det udviklede materiale eller den sammenhæng materialet benyttes i.
9.6. hostkon.IT kan ikke holdes ansvarlige for ægtheden eller rettighederne til benyttet materiale leveret af Kunden, såsom grafisk materiale til udarbejdelse af websider eller andet udviklingsarbejde.
9.7. Såfremt Kunden ønsker træning i benyttelse af det leverede udviklingsmateriale eller udfærdigelse af nogen form for dokumentation, er Kunden selv forpligtet til at bestille dette til gældende timepriser.

10. Salg

10.1. Bestilling af hardware eller andre varer er bindende, og kan ikke annulleres, medmindre det er et resultat af at skriftligt aftalte leveringstider eller kvaliteter ikke er overholdt.
10.2. hostkon.IT forbeholder sig ejendomsretten indtil fuld betaling er modtaget og kan derfor også kræve varen retur såfremt den ikke er blevet betalt.

11. Ejendomsret

11.1. Pr. overtagelsesdagen erhverver Kunden brugsret til det, af hostkon.IT og eventuelle underleverandører tilhørende, software i overensstemmelse med indholdet af aftalen.
11.2. Ejendomsretten til den leverede software, og herved retten til at videreudvikle, distribuere eller på anden måde udnytte principper og intellektuelle værdier i det leverede, tilhører til enhver tid ophavsretsindehaveren, dvs. hostkon.IT eller underleverandører til hostkon.IT.
11.3. Kunden forpligter sig til ikke at foretage ændringer i softwaren, pantsætte, udleje, udlåne eller i øvrigt disponere over softwaren på anden måde end der fremgår af aftalen.

12. Reklamation

12.1. Kunden har, såfremt der konstateres mangler ved leverancen, pligt til at reklamere straks. Kunden er forpligtet til at meddele konstaterede fejl ved brug af ”skærmdump” af den aktuelle fejlmeddelelse samt en udførlig beskrivelse af workflow. Kunden er forpligtet til at assistere ved fejlsøgning, reproduktion af fejl og kontrol af grunddata m.v. Den absolutte reklamationsperiode udløber efter 12 måneder, og reklamation forudsætter, at Kunden har opfyldt sin almindelige undersøgelsespligt efter dansk rets almindelige regler. Reklamation skal fremsættes skriftligt over for hostkon.IT i umiddelbar forlængelse af denne undersøgelse. I modsat fald vil reklamationen være at afvise.
12.2. Hvis der konstateres mangler, og der i øvrigt er reklameret rettidigt, har hostkon.IT afhjælpningsret og hostkon.IT kan efter eget valg vælge at reparere, omprogrammere og/eller ombytte produktet med et produkt indeholdende funktioner, der lever op til samme funktionalitet som det defekte produkt, inden for rimelig tid. Kunden skal i den forbindelse give hostkon.IT mulighed for at undersøge produktet hos Kunden eller hos hostkon.IT efter hostkon.IT’s valg. Kunden har pligt til at etablere og vedligeholde en kommunikationslinje efter hostkon.IT’s anvisning til brug for hostkon.IT i forbindelse med fejlfinding og fejlrettelse.
12.3. Såfremt Kunden har anmeldt fejl og det viser sig at der ikke foreligger fejl, som kan tilregnes hostkon.IT, skal Kunden erstatte de udgifter hostkon.IT måtte have haft i den sammenhæng. Udgifterne fastlægges ud fra hostkon.IT’s til enhver tid gældende prisliste for løbende ydelser m.v.

13. Ansvarsbegrænsning

13.1. Kunden er indforstået med at der i standardprogrammer kan forekomme mindre væsentlige fejl og uhensigtsmæssigheder, som ikke påvirker brugen af programmet nævneværdigt. hostkon.IT indestår ikke for, at sådanne forhold afhjælpes og en eventuel afhjælpning vil under alle omstændigheder oftest blive henlagt til udsendelse af ny version.
13.2. hostkon.IT’s afhjælpningspligt og ansvar i henhold til denne aftale omfatter i øvrigt ikke:

 • Fejl opstået som følge af installation foretaget af andre end hostkon.IT eller som følge af Kundens anvendelse af produkterne i sammenhæng med tilbehør/programmer, som direkte eller indirekte påvirker produkternes funktion eller som følge af defekter i Kundens maskine(r).
 • Fejl opstået som følge af Kundens ændringer eller indgreb i produkterne, som ikke er sket i overensstemmelse med hostkon.IT’s skriftlige instruktioner, herunder manglende systemadministration fra Kundens side som for eksempel uautoriseret datamanipulation.
 • Fejl opstået som følge af Kundens manglende uddannelse eller som følge af anvendelse af produkterne på en anden måde end foreskrevet i den udleverede dokumentation eller ved forsømmelser fra Kundens, dennes personale eller tredjeparts side.
 • Afhjælpning af mangler i produkter udviklet eller produceret af tredjepart. hostkon.IT er dog forpligtet til at videreformidle reklamationen til producenten/rettighedsindehaveren.
 • Manglende opfyldelse af behov eller ønsker om funktionalitet, som ikke udtrykkeligt og entydigt er beskrevet i aftalen.
 • Ansvar for tredjepartsprogrammer bortset fra lovbestemt ansvar.
 • Såfremt en eller flere af ovennævnte ansvarsbegrænsninger gøres gældende af hostkon.IT, er hostkon.IT pligtig til at informere Kunden herom. Samtidig er hostkon.IT berettiget til at kræve vederlag for det erlagte arbejde.

13.3. hostkon.IT’s ansvar, hvad enten der er tale om erstatning eller forholdsmæssigt afslag, er til enhver tid begrænset til et beløb svarende til Kundens (herunder Kundens koncernforbundne eller associerede selskaber) samlede basisbetaling i henhold til den aftale som nævnte krav vedrører, og under alle omstændigheder maksimalt for et samlet beløb af 10.000 Kr.
13.4. hostkon.IT påtager sig ikke ansvar for indirekte tab, følgeskader, skader forårsaget af software-virus, forstyrrelser i elektricitetsforsyning, temperatur eller luftfugtighed, driftstab, tab af data og omkostninger til disses reetablering samt tabt fortjeneste, uanset om dette skyldes grov eller simpel uagtsomhed.
13.5. hostkon.IT bærer risikoen for produktet indtil overtagelsesdagen, hvorefter det påhviler Kunden at sørge for at tegne fuldt dækkende forsikring.
13.6. Kunden er indforstået med at hostkon.IT har ret til at destruere ikke afhentet produkter og/eller data, 3 måneder efter færdig melding, indlevering, opgave afsluttet, manglende tilbagemelding eller faktura udstedelse på produkterne og/eller data.

14. Tavshedspligt

14.1. Såvel Kunden som hostkon.IT og disses personale og/eller konsulenter m.v. har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, medmindre der er tale om forhold der efter sagens natur skal bringes til tredjeparts kundskab. Fortrolige oplysninger er begrænset til oplysninger, som tydeligt er mærket fortrolige. Fortrolige oplysninger omfatter ikke oplysninger, som:

 • er eller bliver offentligt tilgængelige, uden at dette skyldes en uberettiget handling eller undladelse fra den anden part.
 • var i én parts besiddelse før afgivelsen deraf og ikke er tilgået denne part fra den anden part er retmæssigt oplyst af tredjepart uden meddelelse om fortrolighed.
 • er et resultat af uafhængig udvikling hos den anden part.
 • er oplyst som følge af lovkrav eller retmæssigt påbud fra en domstol eller anden offentlig myndighed.

14.2. Tavshedspligten er også gældende efter aftalens ophør.

15. Force Majeure

15.1. hostkon.IT er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, som defineret i Købeloven, herunder også svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror, sabotage, strejke, lockout, boykot, blokade eller andre omstændigheder der ligger udenfor hostkon.IT’s kontrol, og som hostkon.IT ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på tidspunktet for kontraktens indgåelse.
15.2. Den af parterne der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part meddelelse herom skriftligt så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen.

16. Misligholdelse

16.1. Såfremt hostkon.IT eller Kunden i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser, er den ikke misligholdende part berettiget til at hæve aftalen og kræve erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler.
16.2. Misligholdelsen er betinget af, at den ikke misligholdende part gør misligholdelse gældende, og at den misligholdende part ikke har rettet for sig inden for 30 dage.
16.3. I tilfælde af at hostkon.IT af uforudsete grunde ikke er i stand til at levere et aftalt produkt, forbeholder hostkon.IT sig retten til at annullere eventuelle kontrakter, uden nogen former for følger. Dog er hostkon.IT forpligtede til at betale eventuelle forudbetalte beløb tilbage.

17. Ændringer

17.1. Aftaler og tilhørende bilag kan alene ændres ved skriftlig aftale mellem parterne.

18. Tvister

18.1. Uoverensstemmelser skal så vidt muligt søges afklaret i mindelighed, og såfremt dette ikke er muligt, anlægges sag ved de civile domstole.

 

———

Sidst opdateret: 7. april 2022